top of page

Haga Mai

Napoleon Manetoa

Manu Folau

Haga Mai


Taha e fifine

She's gorgeous

Afine Niue

Loto au ki ai

Manako au ki ai

Toto e kato

Tagi 

Tagi, fano he puhala

Mafu au ki ai

Hea au ki ai, oi

Haga mai

Tagi

Tagi, fano he puhala


Ka e haga mai

Haga mai

Haga mai

Haga mai

Haga mai

Fuluhi mai


Huhu au ki ai

Ko e tagi a koe he ha?

Tali mai a ia

Ai manako

Haaku matua ke mau au mo koe

Huhu au ki ai

Ko e tagi a koe he ha?

Tali mai a ia

Ai manako

Haaku matua ke mau au mo koe


Ka e haga mai

Haga mai

Haga mai

Haga mai

Haga mai

Fuluhi mai

Fuluhi mai

Fuluhi mai

Haaku dear na e...


Manu Folau

bottom of page