top of page

Ko Au Nei Fiafia

Sale Tusini

The Black Fairies

Ko Au Nei Fiafia He Aho Nei


Ko au nei fiafia he aho nei

Ko au nei fiafia he aho nei


Mohe au he po 

Ti miti au kia koe kapitiga, kapitiga

Kua poi mai a koe mo e toto

Toto haaku lima

Ofo au he mohe 

Ke kumi ia koe kua galo, kua galo

Ti mohe alafia ai au he po katoa


Oi ea

Agi mai e matagi

Mo e manogi 

He tau fiti lagakali

Ono fano au 

Fuluhi fano au 

Ke he fonua, ke he fonua

Ka e mua atu ni haaku miti 

Ne miti kia koe


Ko au nei fiafia he aho nei

Ko au nei fiafia he aho nei


Ko haaku amanaki ke kitia ia koe 

Kua galo, kua galo

Kua tuga noa ni e fifigo 

He lau kofe toga

Moha ni, moha ni e tau manatu oti

E tau manatu oti

Kae mua atu ni haaku miti 

Ne miti kia koe


Oi ea

Agi mai e matagi

Mo e manogi 

He tau fiti lagakali

Ono fano au 

Fuluhi fano au 

Ke he fonua, ke he fonua

Ka e mua atu ni haaku miti 

Ne miti kia koe


Ko au nei fiafia he aho nei

Ko au nei fiafia he aho nei

The Black Fairies

bottom of page