top of page

Mata Fuluola

Va'ainga Tukuitonga

Proud Ones

Mata Fuluola


Mata fuluola 

Ti haga mai la

Haga mai la ke tutala a taua

Manatu ha taua a maveheaga

Ti haga mai la ma haaku 

Mata fuluola


Mata fuluola 

Ti poi mai la

Poi mai la ke tutala a taua

Manatu ha taua a maveheaga

Ti poi mai la ma haaku

Mata fuluola


Mata fuluola 

Ti kata mai la

Kata mai la ka tutala a taua

Manatu ha taua a maveheaga

Ti kata mai la ma haaku 

Mata fuluola


Mata fuluola 

Ua vale mai la

Ua vale mai la ka tutala a taua

Manatu ha taua a maveheaga

Ua vale mai la ma haaku 

Mata fuluola


Mata fuluola 

Ua hemu mai la

Ua hemu la ka tutala a taua

Manatu ha taua a maveheaga

Ua hemu mai la ma haaku 

Mata fuluola


Mata fuluola 

Talia mai la

Talia mai la ke tutala a taua

Manatu ha taua a maveheaga

Talia mai la ma haaku 

Mata fuluola

Proud Ones

bottom of page