top of page

Oka A Niue

Bubble Gum

Oka A Niue


Kua mua a Niue he tau fitu fa

Ko e holo ki mua e tau sene ne moua

Mua mua a Niue he tau fitu fa

Ko e holo ki mua e tau sene ne moua

O mai ke fakaue 

Tumau e fiafia mo e loto taha

O mai ke fakaue

Tumau e fiafia mo e loto taha


Tuku tukuogo atu la e tala

Ke he tau Niue ne nonofo i Okalana

Homo a Niue 

Mitaki a Niue 

Oka a Niue

Kua holo hake e tau sene he niu

Tuku tukuogo atu la e tala

Ke he tau Niue ne nonofo i Okalana

Homo a Niue 

Mitaki a Niue 

Oka a Niue

Kua holo hake e tau sene he niu


Vivi vivi vivi haaku loto

Ka liu e niu ke hiki lalo

Vivi vivi vivi haaku loto

Ka liu e niu ke hiki lalo

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e niu ke hiki ki luga

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e niu ke hiki ki luga

Vivi vivi vivi haaku loto

He tote agaia e sene he vine

Vivi vivi vivi haaku loto

He tote agaia e sene he sipolo

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e vine ke hiki ki luga

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e sipolo ke hiki ki luga


Mua mua Niue he tau fitu fa

Ko e holo ki mua e tau sene ne moua

Mua mua Niue he tau fitu fa

Ko e holo ki mua e tau sene ne moua

O mai ke fakaue

Tumau e fiafia mo e loto taha

O mai ke fakaue

Tumau e fiafia mo e loto taha


Tuku tukuogo atu la e tala

Ke he tau Niue ne nonofo i Okalana

Homo a Niue 

Mitaki a Niue 

Oka a Niue

Kua holo hake e tau sene he niu

Tuku tukuogo atu la e tala

Ke he tau Niue ne nonofo i Okalana

Homo a Niue 

Mitaki a Niue 

Oka a Niue

Kua holo hake e tau sene he niu


Vivi vivi vivi haaku loto

Ka liu e niu ke hiki lalo

Vivi vivi vivi haaku loto

Ka liu e niu ke hiki lalo

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e niu ke hiki ki luga

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e niu ke hiki ki luga

Vivi vivi vivi haaku loto

He tote agaia e sene he vine

Vivi vivi vivi haaku loto

He tote agaia e sene he sipolo

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e vine ke hiki ki luga

Kata kata kata haaku loto

Ka liu e sipolo ke hiki ki luga


Tuku tukuogo atu la e tala

Ke he tau Niue ne nonofo i Okalana

Homo a Niue 

Mitaki a Niue 

Oka a Niue

Kua holo hake e tau sene he niu

Tuku tukuogo atu la e tala

Ke he tau Niue ne nonofo i Okalana

Homo a Niue 

Mitaki a Niue 

Oka a Niue

Kua holo hake e tau sene he niu

Oka a Niue, oka a Niue, oka a Niue

Oka a Niue, oka a Niue, oka a Niue

Oka a Niue, oka a Niue, oka a Niue...

Bubble Gum

bottom of page